หลักสูตร e-Training สำหรับพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
   
ลำดับที่
ชื่อหลักสูตร
1
หลักสูตร การใช้เทคนิค Active Learning สำหรับการพัฒนาสมรรถนะครูประจำการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21