>>>>> แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม <<<<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระบรมราโชวาท ครูของแผ่นดิน

 

 

 

 

 

 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 https://www.youtube.com/watch?v=tE32HERiEs4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใครคือครู ครูคือใครในวันนี้ https://youtu.be/cE27iACgFJk

 

 

 

 

 

 

21st CE Learning Process กระบวนการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 https://www.youtube.com/watch?v=FNqP53Ul6ls

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แหล่งอ้างอิง

http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=75

 

 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

แหล่งอ้างอิง

http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=75

 

 

 

แนวปฏิบัติการวัด และประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

แหล่งอ้างอิง

http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=75

 

 

 

คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) คณิตศาสตร์ประถมศึกษา

 

 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

แหล่งอ้างอิง

http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=75

 

 

 

แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

 

แหล่งอ้างอิง

http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=75

 

 

 

 

แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

 

 

 

การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ในศตวรรษที่ 21

 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

แหล่งอ้างอิง

http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=75

 

 

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

 

 

 

 

 

 

คลิป VDO ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5-6 โดย สสวท.

 

 

Problem-Based Learning in Mathematics. ERIC Digest.  

การสอนแบบนิรนัย (Deductive Method) 

 

 

 

ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องมีคุณลักษณะอย่างไร

 

 

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ด้วยสื่ออุปกรณ์ระดับประถมศึกษา

สอนคณิตศาสตร์กันอย่างไรในฮังการี ตอน 1

สอนคณิตศาสตร์กันอย่างไรในฮังการี ตอน 2

จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
https://www.kroobannok.com/2605

การปฏิรูปตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพ
Teacher Reform to Professional

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

 

 

 

 

 

 

ครูเพ็ญศรีไม่ได้มาถ่ายรูป https://www.youtube.com/watch?v=lAnyK312PXc

 

 

 

ครูเพ็ญศรีเคยเจอครูขี้หงุดหงิดกันไหม https://www.youtube.com/watch?v=NgcmFymIG1c&app=desktop

 

 

 

 

ครูเพ็ญศรีสอนอ่านทำนองเสนาะ และทำนองฮิปฮอป https://m.youtube.com/watch?v=cSO3rKWKFyU

 

 

  

 ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart) หนังครู 7-eleven https://www.youtube.com/watch?v=NC9gVvKjDAk&feature=youtu.be

 

 

 

 

 เพลงรางวัลของครู https://www.youtube.com/watch?v=WibZ4fRIzQo&feature=youtu.be