หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
“หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21”

1.  คำชี้แจงก่อนอบรม

ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาบทบรรยายของวิทยากร ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถ Download บทบรรยาย เอกสารประกอบการอบรมต่างๆ ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ การเข้าร่วมสนทนากับวิทยากร สามารถสนทนาได้ทุกเวลา ตามความเหมาะสมของแต่ละท่าน

2. วัตถุประสงค์การอบรม

 1. อธิบายมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  ของนักเรียนได้ 
 2. วิเคราะห์เชื่อมโยงทักษะในศตวรรษที่ 21  ได้แก่ 3R การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) และ การคิดเลขเป็น (Arithmetic) และ 4C Critical Thinking-การคิดวิเคราะห์, Communication-การสื่อสาร, Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3. กิจกรรมการฝึกอบรม

เทคนิคการอบรม แบบ e-Brainstorming I: Discussion Online

 1. ผู้เข้ารับการอบรม ฟังคำบรรยาย เรื่อง “หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
  ในศตวรรษที่ 21”
    โดย  ที่ปุ่ม Play VDO ประกอบการบรรยาย

 2. ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมสนทนากับวิทยากรและผู้ร่วมอบรมท่านอื่น  ๆ  ในกระดานสนทนา (Web board) คุยกับผู้สอน อ.บุษรา อ่อนคงในประเด็นสนทนาที่ 1.1 คุณครูคิดว่าการจัดกิจกรรม
  การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ “Teach Less Learn More” ทำได้หรือไม่
  ถ้าทำได้ครูจะจัดการเรียนรู้อย่างไรได้บ้าง ?”


 3. ผู้เข้ารับการอบรม Download ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง "แนวคิด/หลักการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่สามารถพัฒนา
  ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  ” โดย Click [ที่นี่] และสรุปองค์ความรู้
  ด้วยตนเอง จากการฟังคำบรรยายการสนทนากับวิทยากร  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
  ผู้เข้าอบรม แล้วส่งใบกิจกรรมที่ 1 ในเมนู Homework ส่งในกิจกรรมที่ 1

 4. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระ และต้องการสอบถามจากวิทยากร ให้เข้าสนทนา
  กับวิทยากร อ.บุษรา อ่อนคง ในประเด็นสนทนาที่ 1.2 “ข้อซักถามทั่วไป ”

4. การประเมินผลการอบรม

  • การทำใบกิจกรรมที่ 1
  • การเข้ากิจกรรมสนทนา

5. เกณฑ์การประเมินผล

 • เข้าร่วมสนทนาในกระดานสนทนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
 • ทำในใบกิจกรรมที่ 1 และเสนอแลกเปลี่ยนเรียนในกระดานสนทนา (Web board)

6. Download เอกสารและบทบรรยาย

<BACK to Schedule>