หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
“
การออกแบบและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21”

1.  คำชี้แจงก่อนอบรม

ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาบทบรรยายของวิทยากร ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถ Download บทบรรยาย เอกสารประกอบการอบรมต่างๆ ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ การเข้าร่วมสนทนากับวิทยากร สามารถสนทนาได้ทุกเวลา ตามความเหมาะสมของแต่ละท่าน

2. วัตถุประสงค์การอบรม

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
 2. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
  โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาได้
 3. อธิบายหรือยกตัวอย่างวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอนหรือกิจกรรมคณิตศาสตร์ ที่สามารถพัฒนาทักษะการอ่าน, การเขียน และการคิดเลขเป็น รวมทั้ง Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication-การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ได้     

3. กิจกรรมการฝึกอบรม

เทคนิคการอบรม แบบ e-Brainstorming I: Drill & Practice , Discussion Online และ Investigation Online

 1. ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมอุปกรณ์ “ลูกเต๋า” ที่วิทยากรแจกให้ เพื่อปฏิบัติไปพร้อมๆ กับการบรรยายของวิทยากร

 2. ผู้เข้ารับการอบรม ฟังคำบรรยาย เรื่อง “การออกแบบและการจัดกิจกรรม
  การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21”
    โดย Click ที่ปุ่ม Play VDO ประกอบการบรรยาย

 3. ผู้เข้ารับการอบรม สืบค้นองค์ความรู้ต่างๆ ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  โดยใช้คำสำคัญ “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” และสรุปองค์ความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง

 4. ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมสนทนากับวิทยากรและผู้ร่วมอบรมท่านอื่นๆ ในกระดานสนทนา (Web board) คุยกับผู้สอน อ.บุษรา อ่อนคง ในประเด็นสนทนาที่ 2.1 “เพราะอะไรการจัดการเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning และ Project-Based Learning จึงจัดเป็นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21? ”

 5. ผู้เข้ารับการอบรม Download ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง “กิจกรรมลูกเต๋า” โดย Click [ที่นี่]
  และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการฟังคำบรรยาย การสนทนากับวิทยากร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนผู้เข้าอบรมแล้วส่งใบกิจกรรมที่ 2 ในเมนู Homework ส่งในกิจกรรมที่ 2

 6. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระ และต้องการสอบถามจากวิทยากร
  ให้เข้าสนทนากับวิทยากร อ.บุษรา อ่อนคง ในประเด็นสนทนาที่ 2.2 “ข้อซักถามทั่วไป ”

 1. ผู้เข้ารับการอบรม Download เอกสารใบกิจกรรมที่  2-5 เรื่อง “ปริศนาคณิตศาสตร์” โดย Click [ที่นี่]
  และ Print เพื่อประกอบการบรรยายของวิทยากร
 2. ผู้เข้ารับการอบรม ฟังคำบรรยาย เรื่อง “ปริศนาคณิตศาสตร์”  โดย Click ที่ปุ่ม Play VDO ประกอบการบรรยาย

4. การประเมินผลการอบรม

  • การทำใบกิจกรรมที่ 2
  • การเข้ากิจกรรมสนทนา

5. เกณฑ์การประเมินผล

 • เข้าร่วมสนทนาในกระดานสนทนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
 • ทำในใบกิจกรรมที่ 2 และเสนอแลกเปลี่ยนเรียนในกระดานสนทนา (Web board)

6. Download เอกสารและบทบรรยาย

<BACK to Schedule>