หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
“
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21”

1.  คำชี้แจงก่อนอบรม

ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาบทบรรยายของวิทยากร ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถ Download บทบรรยาย เอกสารประกอบการอบรมต่างๆ ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ การเข้าร่วมสนทนากับวิทยากร สามารถสนทนาได้ทุกเวลา ตามความเหมาะสมของแต่ละท่าน

2. วัตถุประสงค์การอบรม

 1. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
 2. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและแนวทางในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 3. สามารถสร้างข้อสอบและสร้างเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้

3. กิจกรรมการฝึกอบรม

เทคนิคการอบรม แบบ e-Brainstorming I: Discussion Online และ Think-Pair-Share

 1. ผู้เข้ารับการอบรม ฟังคำบรรยาย เรื่อง “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21”  โดย Click ที่ปุ่ม Play VDO
  ประกอบการบรรยาย

 2. ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมสนทนากับวิทยากรและผู้ร่วมอบรมท่านอื่น  ๆ  ในกระดานสนทนา (Web board)
  คุยกับผู้สอน อ.บุษรา อ่อนคง ในประเด็นสนทนาที่ 3.1 “วิธีการวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์
  โดยวิธีการใดที่คุณครูคิดว่าเป็นการวัดและประเมินผลที่ทำได้ยากที่สุด”


 3. ผู้เข้ารับการอบรม Download ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง "การสร้างข้อสอบ” โดย Click [ที่นี่]
  และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการฟังคำบรรยาย การสนทนากับวิทยากร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนผู้เข้าอบรมแล้วส่งใบกิจกรรมที่ 3 ในเมนู Homework ส่งในกิจกรรมที่ 3

 4. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระ และต้องการสอบถามจากวิทยากร
  ให้เข้าสนทนากับวิทยากร อ.บุษรา อ่อนคง ในประเด็นสนทนาที่ 3.2 “ข้อซักถามทั่วไป ”

4. การประเมินผลการอบรม

  • การทำใบกิจกรรมที่ 3
  • การเข้ากิจกรรมสนทนา

5. เกณฑ์การประเมินผล

 • เข้าร่วมสนทนาในกระดานสนทนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
 • ทำในใบกิจกรรมที่ 1 และเสนอแลกเปลี่ยนเรียนในกระดานสนทนา (Web board)

6. Download เอกสารและบทบรรยาย

<BACK to Schedule>