หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
“การบริหารจัดการชั้นเรียน ในศตวรรษที่ 21”

1.  คำชี้แจงก่อนอบรม

ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาบทบรรยายของวิทยากร ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถ Download บทบรรยาย เอกสารประกอบการอบรมต่างๆ ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ การเข้าร่วมสนทนากับวิทยากร สามารถสนทนาได้ทุกเวลา ตามความเหมาะสมของแต่ละท่าน

2. วัตถุประสงค์การอบรม

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถอธิบาย ความหมาย 
  ตระหนักถึงความสำคัญ และระบุเป้าหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้
 2. บอกแนวคิดของการบริหารจัดการชั้นเรียนของตนเองได้
 3. จำแนกประเภทของการจัดชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้
 4. ระบุลักษณะของบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนได้
 5. ออกแบบการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้
 6. สามารถใช้เทคนิคการปกครองชั้นเรียนได้

3. กิจกรรมการฝึกอบรม

เทคนิคการอบรม แบบ e-Brainstorming I: Discussion Online , Graffiti Online, Think-Pair-Share

 1. ผู้เข้ารับการอบรม ฟังคำบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการชั้นเรียน ในศตวรรษที่ 21” 
  โดย Click ที่ปุ่ม Play VDO ประกอบการบรรยาย

 2. ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมสนทนากับวิทยากรและผู้ร่วมอบรมท่านอื่น  ๆ  ในกระดานสนทนา (Web board) คุยกับผู้สอนอ.บุษรา อ่อนคง ในประเด็นสนทนาที่ 4.1 “การบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21
  มีความแตกต่างกับการบริหารชั้นเรียนแบบเดิมอย่างไร”


 3. ผู้เข้ารับการอบรมจัดกลุ่มตามอัธยาศัย โดยจัดกลุ่ม  ๆ  ละ 3-5 คน ผ่าน ระบบ Line
  ร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ต่าง  ๆ

 4. ผู้เข้ารับการอบรม Download ใบกิจกรรมที่ 4 เรื่อง " การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ในศตวรรษที่ 21
  " และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
  แล้วส่งใบกิจกรรมที่ 4 ในเมนู Homework ส่งในกิจกรรมที่ 4.

 5. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระ และต้องการสอบถามจากวิทยากร ให้เข้าสนทนา
  กับวิทยากร อ.บุษรา อ่อนคง ในประเด็นสนทนาที่ 4.2 “ข้อซักถามทั่วไป ”

<
<

4. การประเมินผลการอบรม

  • การทำใบกิจกรรมที่ 4
  • การเข้ากิจกรรมสนทนา

5. เกณฑ์การประเมินผล

 • เข้าร่วมสนทนาในกระดานสนทนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
 • ทำในใบกิจกรรมที่ 4 และเสนอแลกเปลี่ยนเรียนในกระดานสนทนา (Web board)

6. Download เอกสารและบทบรรยาย

<BACK to Schedule>