หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
“การพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู
แห่งศตวรรษที่ 21
”

1.  คำชี้แจงก่อนอบรม

ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาบทบรรยายของวิทยากร ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถ Download บทบรรยาย เอกสารประกอบการอบรมต่างๆ ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ การเข้าร่วมสนทนากับวิทยากร สามารถสนทนาได้ทุกเวลา ตามความเหมาะสมของแต่ละท่าน

2. วัตถุประสงค์การอบรม

 1. อธิบายความหมายและลักษณะของครูมืออาชีพได้ในศตวรรษที่ 21 ได้
 2. นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ได้
 3. ยกตัวอย่างการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณและวิชาชีพครูได้
 4. สามารถบอกทักษะที่จำเป็นสำหรับครูไทยในอนาคต (ศตวรรษที่ 21)ได้
 5. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning  Community : PLC)

3. กิจกรรมการฝึกอบรม

เทคนิคการอบรม แบบ e-Brainstorming I: Discussion Online

 1. ผู้เข้ารับการอบรม ฟังคำบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ
  ในวิชาชีพครูแห่งศตวรรษที่ 21”
    โดย Click ที่ปุ่ม Play VDO ประกอบการบรรยาย

 2. ผู้เข้ารับการอบรม สืบค้นองค์ความรู้ต่าง  ๆ  ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้คำสำคัญ
  “ครูมืออาชีพ” หรือ “ครูในศตวรรษที่ 21” และสรุปองค์ความรู้ต่าง  ๆ  ด้วยตนเองผู้เข้ารับการอบรม ร่วมสนทนากับวิทยากรและผู้ร่วมอบรมท่านอื่น  ๆ  ในกระดานสนทนา (Web board) คุยกับผู้สอน
  อ.บุษรา อ่อนคง >ในประเด็นสนทนาที่ 5.1 “คุณครูมีวิธีการพัฒนาตนเองให้เป็นครูคณิตศาสตร์มืออาชีพในศตวรรษที่21ได้อย่างไรบ้าง”

 3. ผู้เข้ารับการอบรมจัดกลุ่มตามอัธยาศัย โดยจัดกลุ่ม  ๆ  ละ 3-5 คน ผ่าน ระบบ Line
  ร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ต่าง  ๆ  เกี่ยวกับ “การพัฒนาตนเอง
  ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครูแห่งศตวรรษที่ 21”


 4. ผู้เข้ารับการอบรม Download ใบกิจกรรมที่ 5 เรื่อง "ครูมืออาชีพ” โดย Click [ที่นี่]
  และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการฟังคำบรรยาย การสนทนากับวิทยากร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนผู้เข้าอบรมแล้วส่งใบกิจกรรมที่ 5 ในเมนู Homework ส่งในกิจกรรมที่ 5

 5. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระ และต้องการสอบถามจากวิทยากร ให้ เข้าสนทนา
  กับวิทยากร อ.บุษรา อ่อนคง ในประเด็นสนทนาที่ 5.2 “ข้อซักถามทั่วไป ”

<
<

4. การประเมินผลการอบรม

  • การทำใบกิจกรรมที่ 5
  • การเข้ากิจกรรมสนทนา

5. เกณฑ์การประเมินผล

 • เข้าร่วมสนทนาในกระดานสนทนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
 • ทำในใบกิจกรรมที่ 5 และเสนอแลกเปลี่ยนเรียนในกระดานสนทนา (Web board)

6. Download เอกสารและบทบรรยาย

<BACK to Schedule>