หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
“การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21”

1.  คำชี้แจงก่อนอบรม

ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาบทบรรยายของวิทยากร ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถ Download บทบรรยาย เอกสารประกอบการอบรมต่างๆ ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ การเข้าร่วมสนทนากับวิทยากร สามารถสนทนาได้ทุกเวลา ตามความเหมาะสมของแต่ละท่าน

2. วัตถุประสงค์การอบรม

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
 2. สามารถเขียนวัตถุประสงค์และความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนได้
 3. บอกขั้นตอนและวิธีดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียนได้
 4. สามารถวิเคราะห์และระบุปัญหาในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้
 5. บอกหรืออธิบายการกำหนดแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหาได้
 6. เลือกเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้
 7. สามารถบอกวิธีการเก็บรวบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้
 8. สามารถเขียนสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะและเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้
 9. สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนของตนเองให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้       

3. กิจกรรมการฝึกอบรม

เทคนิคการอบรม แบบ e-Brainstorming I: Discussion Online, Investigation Online, Research-Based Learning

 1. ผู้เข้ารับการอบรม ฟังคำบรรยาย เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” 
  โดย Click ที่ปุ่ม Play VDO ประกอบการบรรยาย

 2. ผู้เข้ารับการอบรม สืบค้นองค์ความรู้ต่าง  ๆ  ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  โดยใช้คำสำคัญ “การวิจัยในชั้นเรียน”  และสรุปองค์ความรู้ต่าง  ๆ  ด้วยตนเอง
  ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรม มีคำถามที่จะซักถามกับวิทยากรและผู้ร่วมอบรมท่านอื่น  ๆ  
  สามารถเข้าในกระดานสนทนา (Web board) เพื่อซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ในกระดานสนทนากับวิทยากร อ.บุษรา อ่อนคง ประเด็นสนทนาที่ 6.1 เรื่อง  “คุณครูคิดว่าการทำวิจัยในชั้นเรียน
  จะช่วยพัฒนา ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนอย่างไรบ้าง”


 3. ผู้เข้ารับการอบรม Download ใบกิจกรรมที่ 6 เรื่อง “เขียนรายงานวิจัย" โดย Click [ที่นี่]
  และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการฟังคำบรรยาย การสนทนากับวิทยากร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนผู้เข้าอบรมแล้วส่งใบกิจกรรมที่ 6 ในเมนู Homework ส่งในกิจกรรมที่ 6

 4. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระ และต้องการสอบถามจากวิทยากร ให้เข้าสนทนากับ
  วิทยากร อ.บุษรา อ่อนคง ในประเด็นสนทนาที่ 6.2 “ข้อซักถามทั่วไป ”

4. การประเมินผลการอบรม

  • การทำใบกิจกรรมที่ 6
  • การเข้ากิจกรรมสนทนา

5. เกณฑ์การประเมินผล

 • เข้าร่วมสนทนาในกระดานสนทนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
 • ทำในใบกิจกรรมที่ 6 และเสนอแลกเปลี่ยนเรียนในกระดานสนทนา (Web board)

6. Download เอกสารและบทบรรยาย

<BACK to Schedule>