สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel

หลักสูตร การใช้เทคนิค Active Learning สำหรับการพัฒนาสมรรถนะครูประจำการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบริหารจัดการชั้นเรียน ในศตวรรษที่ 21
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู
แห่งศตวรรษที่ 21
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21
   
   
บทเรียนนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา